Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Chu Minh

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcschuminh@edu.viettel.vn